En GPS for din utvikling og mestring

Din indre GPS

Er ditt eget kart og kompass for større selvledelse.

Energipsykologien baserer seg på de syv psykologiske grunnfunksjonene – vilje, følelse, tanke, fantasi, logikk, lidenskap og handling. Disse syv grunnfunksjonene danner syv grunnleggende energityper som kommer til uttrykk i din adferd og dominerer dine karaktertrekk og er grunnlaget for din type intelligens.

Forskningen viser oss at ingen mennesker har lik personlighetstype gjennom hele livet. Vi endrer oss og vi modnes og utvikler oss gjennom kriser, smerte, erfaringer og opplevelser.

Hva som utvikler seg, hvilke talenter og egenskaper vi trenger utvikle til enhver tid er opp til deg. Hva trenger du? Hvor i din utvikling er du her og nå?

GPS, Energipsykologi

Personlighetstypene​
Energityper
Din personlighetstype kan gjenkjennes gjennom den motivasjon som driver din utvikling mot personlig suksess og overflod. Det er de talent som du er mest bevisst at du har. Den viser hvordan du skaper deg et selvstendig voksent liv og yrke, og sikrer deg økonomisk og sosial trygghet og status.

For å ha selvledelse er kunnskap om ditt eget indre orkester av egne typer en forutsetning. Vi blir aldri mer selvledende enn evnen til å styre våre egne indre energier, bevissthet om indre konflikter og søke utvikling gjennom større innsikt, empati og forståelse.

Kunnskap om din personlighetstype vil kunne gi deg større gjennomslagskraft, individualitet og «edge», slik at du kan oppnå større suksess med det du gjør.

De syv energitypene er:

 • Dynamisk type
 • Sensitiv type
 • Mental type
 • Kreativ type
 • Analytisk type
 • Dedikert type
 • Praktisk type

Ved å lære mer om din energitype profil, vil du få større forståelse for din indre drivkraft, hvorfor du interesserer deg for enkelte tema mer enn andre. Du vil forstå mer om hvordan du kommuniserer, hvorfor du forstår noen bedre enn andre, finner tilhørighet mer i enkelte grupper enn andre og hvordan du kan tydeliggjøre din motivasjon og kommunikasjon utifra hvem du virkelig er.

Syv psykologiske grunnfunksjoner

JivaYou Identitetsprofilen kartlegger 14 personlighetstyper, som henger sammen i par. Disse er igjen motivert av de psykologiske funksjonene; 7 livsenergier, energipsykologi

1. Vilje

2. Følelse

3. Tanke

4. Fantasi (følelse + tanke)

5. Logikk (vilje + tanke)

6. Begjær (vilje + følelse)

7. Handling (vilje + følelse + tanke)

I alle par er den ene introvert og den andre ekstrovert.

Totalt kalkuleres det med over 49 forskjellige identitetsprofil kombinasjoner, fordi enhver personlighetstype er dominert av en spesielle essenstype, den delen av deg som skaper den høyeste mening og formål i ditt liv. Når vi kombinerer personlighet og essens får vi det Energipsykologien kaller din Identitet.

Du har alt i deg

Du vil sannsynligvis kunne kjenne deg igjen i flere av typene og det er fordi du har alle de syv grunnfunksjonene i deg. Energityper

Du kan altså ikke være bare en type alene, men inneholder alle energityper i forskjellig grad. Du er naturligvis også langt mere enn summen av disse typene, da ingen mennesker er kun en type, men et helt unikt individ. Du er en fargerik helhet med et stort spekter av egenskaper, talenter og muligheter.

Men du opplever nok at visse sider i din natur tar mer plass enn andre. Det skyldes at du har noen spesielt dominerende egenskaper i din personlighet og i din dypere natur eller essens. Faktisk har din kropp, dine følelser, dine tanker, din personlighet og din essens hver sin unike energitype, og summen av disse kaller vi din identitetsprofil.

Energitype profilene danner grunnlaget for din identitetsprofil, for både dine talenter, din sjels essens og ditt vekstpotensial. Arbeidet med profilen og energitypene du domineres av, er en unik nøkkel til vekst og selvutvikling.

Er du klar for din indre GPS?

Introduksjon til energitypene

Her er en kort introduksjon til de kjennetegn som er hos disse personlighetstypene.

Når vi benytter Energipsykologiens typologi og modell blir det også viktig å understreke at alle typer er sammensatte av alle kvaliteter og energier. Her fokuserer vi på Personligheten.

Vi har alle en egen personlighetstype energi som søker å utvikle sitt talent og som har sin egen motivasjon og drivkraft. Uten kobling til denne drivkraften vil motivasjonen svikte og talentet får ikke utfoldelse. Der vi har talenter har vi også utviklingspotensial.

 • Motivasjonen er drevet av: innflytelse, kraft, påvirkning og frihet.
 • Styrker og talenter er: målrettethet, handling og selvstendighet.
 • Utviklingspotensialet til denne typen kan være: smidighet, omtanke, være inkluderende.

Den dynamiske energitype er et uttrykk for viljen og viser seg i en målrettet natur som er selvstendig, selvsikker og upartisk. Personen vil ha en tendens til å være ubunden og fokusert på ledende prinsipper i stedet for detaljer og lange forklaringer. Det er en robusthet og bestemthet hos den dynamiske som er en stor fordel hvis den anvendes konstruktivt. Omvendt vil de mere umodne trekk vise seg som et dominerende vesen, en utålmodig og egenrådig natur, som også ofte er sta, og som kan bli voldsom hvis ting ikke går som ønsket.

I sin introverte energi blir den dynamiske typen en leder, den sterke kraften som står fast forankret og holder skipet på rett kurs.

I sin ekstroverte energi blir den mer en pioner som setter nye mål og bryter igjennom alle barrierer.

Arbeidsområder 

Den dynamiske vil ha lett for å få ledende jobber innenfor områder som næringsliv, politikk, det militære, politi og brannvesen. Pionerarbeid innenfor alle jobbtyper kan tyde på en dynamisk dominans, på samme måte som en interesse for ekstremsport, kampsport og sterkt krevende fysiske situasjoner og oppgaver. Oppgaver generelt sett som krever initiativ og en selvfølgelighet over å være i front.

 • Motivasjonen er drevet av: samhold, fellesskap, kjærlighet til alt og alle.
 • Styrker og talenter er: empati, medfølelse, gode samarbeidsevner.
 • Utviklingspotensialet til denne typen kan være: selvstendighet, fasthet, og grensesetting.

Når den sensitive side er dominerende hos et menneske, gir det seg utslag i en empatisk natur fordi følelsene er i sentrum. Den sensitive har gode antenner, både emosjonelt og mentalt, og er generelt veldig intuitiv og omfavnende. Det er kanskje den mest imøtekommende og uttad vennlige av alle typene. Denne typen har stor sanselighet og kan føle stemninger fysisk. De kan ofte bli kritisert nettopp for dette talentet, fordi deres system er bygget på å ta inn impulser fra omverdenen og oversette disse via sansene og hjertet. Den sensitive er menneskekjenner og har interesse for psykologi og varme relasjoner.

Samtidig kan den sensitive på det umodne området utvise grenseløshet og avhengighet av andre. Den kan bli overfølsom, selvmedlidende, konfliktsky og ofte ha en manglende dømmekraft på grunn av sine bindinger og godtroenhet.

I sin introverte energi blir den sensitive typen den innsiktsfulle veileder som skaper nye innsikter gjennom sin dype forståelse. I sin ekstroverte utgave blir den mer en empatisk hjelpersom lindrer og pleier med varme.

Arbeidsområder 

Når det gjelder jobber, finner man typisk de sensitive i arbeidssituasjoner som har med mennesker å gjøre. Pedagogikk, undervisning, veiledning, psykologi, i servicebransjen og i det hele tatt i situasjoner hvor menneskelig kontakt og gode relasjoner er i fokus. De egner seg ofte til områder hvor det skal samarbeides og vises omsorg, men de er også glad i temaer som kombinerer forståelse og innlevelse

 • Motivasjonen er drevet av: viten og forståelse.
 • Styrker og talenter er: evne til kompleks tenkning, holde oversikt/overblikk og å skape nettverk.
 • Utviklingspotensialet til denne typen kan være: holde fokus, unngå manipulasjon og forvirring.

Den mentale energitypen kjennetegnes ved stor tankemessig aktivitet. Den er mentalt kreativ og fruktbar på ideer, som kan komme på løpende bånd. Den mentale energitypen har en stor viten og er veldig kommuniserende muntlig, skriftlig og i gestikulering. Samtidig er det en viss distanse og en evne til å kunne observere og skifte posisjon for å kunne se alle sider av en sak. Den har en stor evne til å skape nettverk og forbindelser. Energitypen er utpreget fleksibel og bevegelig, som også gjør at denne typen misliker sterkt å bli satt i bås eller kategorisert.

I sitt mer umodne hjørne er den mentale intellektuelt stolt, overfladisk, kan være for kritisk og manipulerende for å bevise sin egen fortreffelighet. Det er også en klar tendens til rastløshet eller rett og slett hyperaktivitet.

I sin introverte energi blir den mentale typen den klare tenker som utvikler nye ideer og mentale sammenhenger. I sin ekstroverte utgave blir den mer en nettverksbygger som kommuniserer og skaper forbindelser til nær og fjern.

Arbeidsområder 

I jobb trives typen godt med arbeid som inneholder filosofi, forskningsteorier, historie, kommunikasjon og gjerne journalistikk, markedsføring og reklame. Arbeidet må innebære en stor mental kompleksitet som utfordrer. Andre aktuelle arbeidsområder er økonomi og finans, arkitektur eller som litteraturkritiker. IT-bransjen kan også være passende, enten innen konsulenttjenester eller innovasjon.

 • Motivasjonen er drevet av: skjønnhet, estetikk og harmoni.
 • Styrker og talenter er: konfliktløsning, enorm evne til tilstedværelse og kreativitet.
 • Utviklingspotensialet til denne typen kan være: unngå drama, beholde roen og retningen.

Den kreative energitype viser seg gjennom et spontant vesen som liker det umiddelbare og her-og-nå. Det er fantasien som er dominerende, så det er mennesker som trives med å improvisere og de har evnen til å se en sak fra begge sider. De kan være gode fredsskapere og meglere og har utpreget intuitive og kunstneriske talenter. Noen av dem er veldig harmoni-søkende og andre er mer konflikt-bevisste, men de har alle evnen til å oppleve motsetningenes samspill og å søke balanse.

På den andre siden kan de være veldig svingende i humøret, uforutsigbare, konfliktorientert og splittende. De kan også omgås sannheten litt lett, være veldig avhengige av komfort og ha et veldig ustabilt aktivitetsnivå.

I sin introverte energi blir den kreative type harmonisøkeren opptatt av skjønnhet og balanse. I sin ekstroverte utgave blir den mer en dramatiker som lidenskapelig søker å skape nye harmoni- og skjønnhets-uttrykk gjennom en utforskning av alle tenkelige sider.

 Arbeidsområder 

Arbeidsmessig finner man dem innenfor områder som kunst, design, mote, dans, komikk, skuespill og musikk. Men de kan like gjerne trives med fredsmegling, tolke-arbeid, psykologi, velvære og kroppslige disipliner som for eksempel yoga undervisning.

 • Motivasjonen er drevet av: presisjon, eksakt kunnskap og konkret forståelse.
 • Styrker og talenter er: punktlig, sylskarpt fokus og stor tilgang på objektivitet.
 • Utviklingspotensialet til denne typen kan være: inkludere flere aspekter av en sak, sosialisering uten faglig formål, tilgivelse.

Analytikeren er dypt opptatt av å utvise den største saklighet og interesse i tema som ikke er åpne for diskusjon. Logikken er dominerende, så derfor er denne energitype utpreget objektiv og forholder seg nøkternt til informasjon og data som kan øke kunnskapen om et spesifikt emne.

Analytikeren tenker punktvis og arbeider seg metodisk gjennom data for at få utvetydig svar. Det er en logisk fremgangsmåte, og den tar sannsynligvis lang tid. Analytikeren separer og samler, dissekerer og konkluderer og søker sannferdig etter den korrekte viten. Omvendt kan analytikeren bli ekstremt overanalytisk og utvise en skeptisk holdning som ofte kombineres med en følelseskald holdning. Analytikeren kan være arrogant og sneversynt og har ofte problemer med følelser og er sosialt klønete.

I sin introverte energi blir den analytiske type spesialisten som er opptatt av å skape ny faktuell viten innenfor sitt spesialområde. I sin ekstroverte utgave blir den mer en tekniker som eksperimenterer og tester forskjellige metoder til å utvikle sitt fagområde til det optimale.

Arbeidsområder 

De mange arbeidsfunksjoner som naturlig hører til denne energitype, er spesialistfunksjoner som enten fordyper seg i vitenskapelige nisjer, eller som opererer med teknisk oppfinnsomhet i konkrete sammenhenger. Det kan være som arkeolog, astronom eller rettsmedisiner, eller det kan være i politiets tekniske avdeling. Analytikeren kan være kostspesialist, mekaniker, optiker, biolog, nevrolog, lege, kirurg eller kanskje museumsinspektør.

 • Motivasjonen er drevet av: idealer, være i tjeneste for et større fellesskap/visjon.
 • Styrker og talenter er: visjonær, engasjert og lojalitet.
 • Utviklingspotensialet til denne typen kan være: unngå blind tro, smidighet og overblikk.

Den dedikerte energitype er brennende engasjert i den saken som fyller livet deres. Man vil merke en sterk målrettethet, hvor det er et tydelig, følelsesmessig engasjement som står i front. Det er lidenskapen som er i fokus. Den dedikerte vil ha samme målsøkende mekanisme som analytikeren, bare med fokus i et inderlig engasjement som ikke alltid er like lett å forklare rasjonelt.

Den dedikerte type er helhjertet, hengiven, trofast og meget ydmyk i forhold til sitt anliggende. Det gir den en evne til å løfte omgivelsene gjennom sitt smittende temperament. På det umodne plan får den dedikerte en ubalansert, fanatisk og naiv tilgang til det brennende fikseringspunktet som kan være en person, et produkt eller en ide. Typen er tilbøyelig til å være autoritetstro, krevende, impulsiv og dypest sett urealistisk.

I sin introverte energi blir typen hengiven og oppofrende overfor det idealiserte (en person, sak eller ide), mens den i sin ekstroverte utgave blir mer aktivistisk og militant i forhold til å kjempe for det den brenner for.

Arbeidsområder 

Når det gjelder jobber, vil man finne den dedikerte steder hvor de kan brenne for en sak. Det kan være som misjonær, frivillig for eksempel i Røde Kors, aktivist hos Greenpeace eller som markedsfører/selger av det «beste» produkt. De vil også kunne gå inn i jobber som sykepleier, hjemmehjelp, ansatt på hospits eller i servicefunksjoner hvor man hjelper andre. Det vil være i jobber som har et fokus på å tjene andre og vise omsorg og medmenneskelighet.

 • Motivasjonen er drevet av: å skape resultater og systemer, effektivisering.
 • Styrker og talenter er: praktisk, organisering og ressursoptimalisering.
 • Utviklingspotensialet til denne typen kan være: unngå rigiditet og overdreven formaliteter, blind tro på systemenes verdi.

Når det er den praktiske energitype som er dominerende, viser det seg som en person som er god til å kombinere alle elementer for å oppnå det beste resultat. Det er handling som står i sentrum. Praktikeren er av natur koordinerende og organiserende og har sans for timing og den rette økonomiske bruk av energi for å oppnå det beste resultat.

Praktikeren er effektiv og et multitalent som trekker i alle trådene. Den har en fantastisk evne til å få skapt resultater gjennom samarbeidets kunst. Når det mer umodne tar over, kan det bli rutinefiksert, makt-orientert, styrende og ofte også overdrevent perfeksjonistisk. Praktikeren kan være ekstremt materialistisk nettopp fordi effektivitet er så viktig, og det kan gå ut over det medmenneskelige.

I sin introverte energi blir den praktiske type systematikeren som skaper mental orden og struktur innenfor diverse områder. I sin ekstroverte utgave blir den mer organisatoren som går fysisk til verks og skaper en effektiv koordinering av de områder den er ansvarlig for.

Arbeidsområder 

Arbeidsmessig vil vi kunne finne praktikeren i mange jobber innen alt fra lovgivningsarbeid og rettsvesen, arbeid som dirigent, leder eller prosjektkoordinator, eller innenfor administrasjon. Praktikeren er, i tillegg til å være ”gjør-det-selv-typen”, et menneske som vil egne seg i finansvirksomhet, som flyveleder, filminstruktør eller en økonomisk administrator.

Din x-faktor

Ditt energipsykologiske DNA tilsvarer dine energityper som finnes på din kropp, dine følelser, tanker, personligheten og essensen. Når det er sagt, så er det en x-faktor som ingen typologi kan fange opp. Denne x-faktor handler om det respektive menneskets egen visdom og modenhet, det vil si evnen til å bringe alle sine kvaliteter og talent til utfoldelse.

Det betyr at selv om to mennesker vokser opp med samme foreldre og har helt samme energitype profil på alle fem nivåer, så vil de likevel være vidt forskjellige. Deres psykologiske umodenhet eller modenhet vil nemlig avgjøre hvordan de i praksis utfolder sin natur.

Det som især skiller JivaYou sine Energitype profiler fra andre type personlighetstester og profiler er den sjelelige dimensjon. Disse personprofilene gir deg også en mulighet til å utforske din sjels essens.

Det vil si, den delen av deg som er kommet til jorden for å uttrykke noe, skape noe – men hva?

Dette er kvaliteten av ditt høyere Selv og den kraft som ligger. Du er alltid forbundet med din sjels essens, hvor mye lytter du til den? Hvordan skaper du ditt liv i tråd med ditt sjels kall?

Profilene vil kunne hjelpe deg å finne mer kontakt med ditt særegne uttrykk og forstå dine dypereliggende behov og potensial.

For å ta testene enten en gratis kortversjon, de enkelte deler eller den komplette utgaven, gå inn på JivaYou sine sider for mer informasjon.

Personlig veiledning

Etter å ha fullført en eller flere av Energipsykologiens profiler, vil det være viktig med veiledning fra en utdannet veileder i metoden. Vi leverer terapi og veiledning til både private og bedrifter.

Personlig veiledning med Energitypeprofil er for deg som ønsker et kart og kompass og navigere etter, for å utforske dine styrker, talent og din drivkraft. Et helt unikt system som også viser din innerste motivasjon og lengsel.

For deg som søker å finne mer mening og glede i det livet du lever.

Hvordan være hele deg og leve ut dine talent og ditt potensial?

Ønsker du veiledning til din profil så ta kontakt.