Motiverende Intervju (MI)

Motiverende intervju (MI) er preget av grunnverdiene i humanistisk psykologi. I dette ligger troen på at et hvert menneske har ressurser til å gjøre forandringer når de forsøker.

Den ligger også tett opp til eksistensiell psykologi, også i samsvar med positiv og kognitiv psykologi, KBT/KAT. MI benyttes i dag i helsevesenet, NAV, fengsler, i medarbeidersamtaler; f.eks. “den vanskelig samtalen”.

Hva er MI?
– MI defineres som en samarbeidsorientert, fokusert veiledning som skal lokke frem og styrke motivasjonen til endring hos den du snakker med. Å finne viljen og motivasjonen til å endre sin situasjon er kjernen i motiverende samtale.  MI er empatisk OG målrettet tilstedeværelse for å skape endring.

De 4 bærebjelkene i MI som metode:

 1. Vise empati
 2. Utvikle alternativer
 3. Følge med i motstanden i samtalen
 4. Oppmuntre til autonom forandring

MI er:

 • En strukturert og spesifikk lytte- og samtale metodikk
 • Fokusert og engasjert tilstedeværelse
 • Mål fokusert – mot endring
 • Selverkjennende – klienten eier problemet OG løsningen

I hvilke situasjoner kan jeg benytte meg av MI?
– Når du skal gjennomføre vanskelige samtaler med medarbeidere, ledere, familie, kunder, pasienter eller klienter. MI-metoden hjelper til å ufarliggjøre det som ellers kan være vanskelig å snakke om, fordi det såre og utfordrende heller utforskes på en nysgjerrig og empatisk måte.

Hva slags verdier står MI for?

MI er basert på en overbevisning om at alle mennesker har et iboende potensial til å finne den motivasjonen som kreves for å kunne gjennomføre en forandring.

Hvilke yrkesgrupper egner MI seg for?

– MI passer for deg som har jevnlige samtaler med mennesker i ditt arbeid, og gjerne rundt krevende temaer. MI egner seg blant annet for: ledere, HR-ansatte, lærere, leger, psykologer, terapeuter, coacher og veildere. Både innenfor stat/kommune og i privat sektor.

Hvem har utviklet MI?

– De etablerte psykologene William F. Miller og Stephen Rollnick som fokuserte på å hjelpe mennesker med misbrukproblematikk. De så behovet for å inspirere og motivere til forandring istedenfor å kreve nye adferdsmønstre hos sine klienter. De utviklet metoden på 1980-1990 tallet.

Hvordan kan jeg være sikker på at jeg bruker MI riktig?

I arbeidet med å kvalitetssikre MI har man valgt å bruke MITI som er en kodingsmanual. Å kode en samtale innebærer at en upartisk sakkyndig lytter til innspillinger av konsultasjoner og vurderer empatien og diskusjonsånden. Videre ser man på informasjonen, lukkede og åpne spørsmål, enkle/komplekse refleksjoner og hvordan de er relatert til samtaleteknikken. Denne kvalitetssikringen er en av hovedgrunnene til at MI blir stadig mer populært.

DEFINISJONER AV MOTIVERENDE INTERVJU/samtale

 • Enkel definisjon: MI er en samarbeidende samtalestil som skal styrke en persons motivasjon og forpliktelse for endring.
 • Veileders definisjon: MI er en personsentrert rådgivningsstil som brukes for å arbeide med det vanlige fenomenet ambivalens mot endring.
 • Teknisk definisjon: MI er en samarbeidende, målrettet kommunikasjonsstil med særlig fokus på endringssnakk.

Formålet er å styrke en persons motivasjon og utvikling mot et definert mål, gjennom å hente frem og utforske personens egne grunner til endring, i en atmosfære preget av aksept og altruisme / medfølelse.

Last ned MI e-bok her. 

 

Kurs i motiverende intervju klikk  her